ازدواج بهتر

حجاب ایرانی مشکل را حل نمی¬کند

بر اساس این تفکر با کمال تعجب باید گفت حجاب کامل ایرانی چادر بدون پوشیه هم مسئله را حل نمی¬کند زیرا زنان مجرد چادری برای انتخاب شدن صورت و دست بدون حلقه خود را نمی¬پوشانند و زنان متاهل چادری برای انتخاب نشدن صورت و دست با حلقه خود را نمی¬پوشانند .در مواردی بسیاری از زنان متاهل آرایش صورت از جمله آرایش ابرو را پیامی به مردان دیگر درجهت انتخاب نکردن انها می¬دانند.در صورتیکه با تفکر انتخاب آزادانه زن ،زنان با پوشاندن صورت و دست نباید از هم قابل تشخیص باشند و بدین صورت است که مسئله نگاه مرد به زنان برای انتخاب همسر سالبه به انتفاع موضوع است چه رسد به چشم چرانی.ضمن اینکه حجاب ایران چشم چرانی را حل نمی¬کند زیرا زنان چادری برای مردان مذهبی و حتی بسیاری از مردان غیر مذهبی جذابترند.در صورت رواج این تفکر چشم چرانی به صورت ریشه ای حل خواهد شد . بر این اساس حلقه ازدواج یک اعتبار غلط و غیر اسلامی به خصوص برای زنان است زیرا با حل مسئله انتخاب زن دیگر مرد نباید بتواند زن ازدواج کرده و ازدواج نکرده را از هم تشخیص دهد.جالب اینجاست که در تمامی برنامه های مربروط به ازدواج حلقه نماد ازدواج است.روشنتر اینکه حلقه نماد نفهمیدن ازدواج استhttps://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi